LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

<p>Đầu Tư<br />Bất Động Sản</p>

01

Đầu Tư
Bất Động Sản

OSI Holdings triển khai việc đầu tư trực tiếp vào các dự án với tư cách chủ đầu tư của các dự án khu đô thị, nhà ở, văn phòng, khách sạn, sân golf, khu phức hợp ở Hà Nội, Tp.HCM và một số địa phương tiềm năng.
<p>Ph&aacute;t Triển<br />Dự &Aacute;n</p>

02

Phát Triển
Dự Án

OSI Holdings hợp tác với các chủ đầu tư có quỹ đất để phát triển dự án một cách tổng thể. Đối với quá trình phát triển dự án OSI Holdings tham gia từ giai đoạn nghiên cứu thị trường, lập ý tưởng phát triển, giải pháp tài chính toàn diện, lập kế hoạch kinh doanh, bán hàng, đến khi xây dựng hoàn thiện, vận hành dự án và phân chia lợi nhuận.
<p>Đầu Tư <br />T&agrave;i Ch&iacute;nh</p>

03

Đầu Tư
Tài Chính

Trên nền tài chính lành mạnh cùng với sự hỗ trợ của các đối tác uy tín trong và ngoài nước. OSI Holdings thực hiện các hoạt động đầu tư tài chính bao gồm:
- Đầu tư vốn với tư cách cổ đông, thành viên của các công ty dự án.
- Cung cấp hỗ trợ vốn, sắp xếp tài chính cho các chủ đầu tư.
- Đầu tư tài chính dưới hình thức: hợp tác đầu tư, liên danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh các dự án bất động sản… phát huy được lợi thế của mỗi bên và phù hợp với quy định hiện hành.
- Góp vốn thành lập doanh nghiệp.
- Cung cấp các giải pháp tài chính, sắp xếp, huy động vốn cho các doanh nghiệp dự án.
- Đầu tư trên thị trường vốn và thị trường chứng khoán.
26

PAGE TOP